Rainbow-Cities

fixerstuff_esch
Fixerstuff
16 juin 2015
unibelval
Diskussioun ronderëm d’Uni an de Site Belval
14 juillet 2015

Rainbow-Cities

homophobie

Gemengerotssitzung vum 10. Juli 2015

Mam Bäitrëtt zum “Rainbow-Cities-Netzwierk” verflicht d’Stad Esch sech, eng aktiv lokal Politik ze bedreiwen an ze förderen, déi d’Liewen an d’Rechter vu Lesben, Schwuler, Bisexueller esou wéi Trans- an Intersexueller (LSBTI) ze stäerken. E Liewen ouni Gewalt an ouni Diskriminéierung.

Mënschen, déi opgrond vun hirer sexueller Identitéit Repressioun ausgesat oder verfolegt ginn, brauchen eis Solidaritéit an eis Ënnerstëtzung. Der Verletzung vu Mënscherechter musse mär all engagéiert entgéint trieden – esou wéi d’Escher Gemeng dat ëmmer mécht fir de Principe d’égalité a Solidaritéit héich ze halen.

Als international Reeboustadt wëll Esch däitlech maachen, dass mär eng Stad sinn, déi fir Lesben, Schwuler, Trans- an Intersexueller eng gutt Uertschaft ass.

An eisem kommunalen Aktiounsplang am Kader vun der europäescher Charte fir d’Egalitéit tëschent Fraen an Männer um lokale Plang, setzt sech d’Gemeng Esch eng Parti Zieler, mat konkreten Initiativen, wéi zB.: d’Bekämpfung vun de Stereotypen an Diskriminatiounen en Relatioun vu senger sexueller Orientéierung a Geschlechteridentitéit.

E weidere wichtegen Objektiv ass d’Sensibiliséierung vu Schülerinnen a Schüler am Fundamental zum Aspekt vun der Egalitéit des chances an der Diversitéit. Dofir goufen d’Formatioun „Gender4kids“ a „Genderdiversity“ initiéiert, déi drop ziele Personal aus de Maison relais ze sensibiliséieren op d’Chancëgläichheet a gender- diversitätsbewosst Pädagogik.

Mat deene politeschen Efforten, déi ech virdrunner opgezielt hunn an deene ville gudden Initiativen, wéi de Gaymat leescht d’Gemeng Esch e wichtege Bäitrag mär setzen en Zeeche fir Toleranz, Akzeptanz a Wäertschätzung vun ënnerschiddleche Liewensformen, déi Esch beräicheren.

 

>>> Reportage Gaymat le Quotidien

>>> Reportage Gaymat Tageblatt

>>> Artikel Wort.lu

error: Content is protected !!