Escher Kulturförderprogramm

image_maison
Bautereglement – Eefamilienheiser
28 mai 2018
Thumbnail
« Ënnerwee mam Taina »
10 septembre 2018

Escher Kulturförderprogramm

image_art

Dat heiten ass e weidere wichtege Punkt am Beräich vun der Kultur. Déi Iddi vun engem Kulturförderprogramm ass net nei. Där erënnert Ärch bestëmmt un d’Assises culturelles, déi 2010 organiséiert goufen.

D’Haaptresultat war, dass jidderee sech iwwert d’Wichtegkeet vun dëser Demarche eens war, datt Diskussioune solle weider goen, awer ënnert enger anerer Form. An dass et nierwend der Analyse engem Etat des lieux, Perspektiven an Zieler entwéckelt musse gi fir virun ze kommen.

An der Kulturkommissioun hate mär oft doriwwer diskutéiert a wéi en Instrument gëeegent kéint si fir eng aktiv a strategesch Kulturpolitik ze definéieren an ze fërderen.

Eens war een sech, dass sech um Sportförderprogramm inspiréiert soll ginn, ouni deen awer an e Kulturförderprogramm 1:1 ëmzesetzen.

Elo am Kontext vum Projet Europäescher Kulturhaaptstadt sinn déi Diskussiounen – wéi eng Strategie een sech kéint ginn – weidergefouert ginn. Opmierksam gouf de Chef vum Service culture op den “Agenda 21”.

Dëst ass als Referenzdokument ze verstoen, also kee fäerdegt Dokument mat enger Deklaratioun déi mär als Gemeng direkt kënnen applizéieren. Anescht ass hei, déi eendeiteg Ausriichtung vun den,  an der Agenda beschriwwen Aktiounsfelder a Fuerderungen fir d’Gemengen, hir kulturpolitesch Potenzialer, wéi och Problemer an Handlungsméiglechkeeten.

Déi allgemeng Rekommandatiounen zur lokaler Verankerung vum „Agenda 21“ kann ee mam Schlësselbegrëff “strategesch Kulturpolitik” charakteriséieren. De Kultursecteur gëtt nierwend ekonomeschen, sozialen an Ëmweltfacteuren, als 4. Seil vun der nohalteger Entwécklung definéiert.

Et handelt sech heibäi och ëm e permanente Prozess, also net e Verlaf mat engem spéideren Enn. Evaluéieren, nobesseren an ausbauen sinn ausdrécklech erwënscht.

Den Stellewäert vun der Kultur ass zu Esch ganz héich. Dat spigelt sech net nëmmen an deenen héijen Depensen erëm déi an d’Kultur investéiert ginn, mä och an der diversifizéierter Programmatioun an, an der Offer an eisen Kulturinstitutiounen.

Am Kader vun der Demokratiséierung vun der Kultur ass et och eng wichteg Aufgab, dass d’kulturell Bildung grad bei de Kanner ufänkt.

Als bedeitende Facteur fir d’Identitéisstëftung dréit Kultur immense zur Profiléierung an iwwerregional Vermaartung vun enger Stad bäi. An dës Potenzial kann eigentlech net héich genuch ageschätzt ginn, an dat net nëmmen am Kader vun der Europäescher Kulturhaaptstad. Deen ass nëmmen en Accélérateur, virausgesat mär kréien de Label – an een Deel vun dësem Prozess, deen haut offiziell lassgeet.

 

error: Content is protected !!