esch_chanceglaichheet

28 mars 2017
image integration

Integratiounspakt

Ech begréissen, datt de CC sech haut intensiv mam Sujet “Integratioun” beschäftegt. Erfollegräich Integratioun ass keen Zoufall. Integratioun ass andauernde Prozess. Mär fänken awer net bei Null un, mär hu schonns vill Erfahrung. Mam Integratiounspakt hate mär eis an der Vergaangenheet en Instrument zur Förderung vun der kultureller Vilfalt ginn, woubäi mär versichen e Klima entstoen ze loossen dat vu […]
14 juillet 2015
homophobie

Rainbow-Cities

7 mars 2014
eschgemeng

Analyse vun der Struktur vum Gemengepersonal

error: Content is protected !!