Escher Gemengerot

Et ass de Kontakt mat de Leit, dee mäi Mandat esou interessant a lieweg mécht. Als Gemengeréitin a Spriecherin vun der LSAP Fraktioun sinn ech mär bewosst, dass ech net nëmme fir dat responsabel sinn, wat ech maachen, mä och fir dat, wat ech net maachen. Ech si motivéiert d’Erausfuerderungen an d’Aufgabe mat dem néidege Wäitbléck unzepaken.
Ech setze mech dofir an, dass d’Stad Esch liewenswäert bleift. Do gehéiert fir mech niewent enger fortschrëttlecher Stadentwécklung och déi nohalteg Entwécklung an der Regioun. Meng Gemeng schafft mat villen anere Gemengen u ville grenziwwerschreidend Projet’en zesummen.

Eng ganz grouss Erausfuerderung an awer och eng enorm Chance fir Esch a seng Leit ass d’Universitéit. Fir eng gutt Uni musse mär net just Geld an de Grapp huelen, mär musse virun allem zukunftsfäeg Strukture schafen a sécheren. Mat hire ville Studenten a Beschäftegten ass d’Uni net nëmmen e grousse Wirtschaftsfacteur, mä insgesamt eng Beräicherung fir d’Stad Esch.

Weider Schwéierpunkte vu mengem politeschen Engagement leien an der Beräicher vun der Kultur-, der Chancëgläichheets- a Sozialpolitik.

Meng Mandater :

• Presidentin vun der Kulturkommissioun
• Presidentin vun der Kommissioun fir d’Egalité des chances entre femmes et hommes
• Effective Member an der Stadentwécklung-, Personal- a Subsidiekommissioun
• Ersatz an der Jugendkommissioun an vun den Affaires Sociales et de l’Emploi
• Vertriederin an de Syndikater Minettkompost a SARE
• Vizepresidentin vun der Escher Kulturfestival Asbl.

Den aktuelle Gemengerot (2011 – 2017) zu Esch-Uelzecht besteet aus 19 Persounen aus 6 politesche Parteien.
D’Majoritéit besteet aus der LSAP an déi gréng, d’LSAP stellt mam Vera Spautz d’Buergermeeschtesch. CSV, déi Lénk,
DP an d’KPL bilden d’Oppositioun. All 6 Joer um 2. Sonnden am Oktober fannen d’Gemengewahle statt.

D’Gemengerotssitzunge gi vum Collège des bourgmestre et échevins aberuff, an dat ass an der Regel all 4 Wochen. Seance vum Gemengerot si publique, ausser wann et sech ëm Froen zu Persounen handelt.

Themen

escher_rurbanismus_blueescher_rurbanismus_blue
escher_kultur_blueescher_kultur_blue
escher_soziales_blueescher_soziales_blue
escher_chance_blueescher_chance_blue
escher_educatioun_blueescher_educatioun_blue
escher_weiderthemen_blueescher_weiderthemen_blue
error: Content is protected !!