Egalité salariale

logement
Package „Klimabank + nohaltegt Wunnen“
22 décembre 2016
Image RMG
Reform vum RMG
18 janvier 2017

Egalité salariale

salaire

Ëmmer dann, wann e Mann 1 € verdéngt, sinn et fir eng Fra 92 Cent, wëll F verdéngen an der Moyenne 8% manner wéi Männer. Wa Fraen trotz gläicher Aarbecht manner verdéngen, ass dat net just ongerecht – et ass Onrecht. A genau dowéinst musse mär Loundiskriminéierung stoppen, wëll Frae verdéngen et, 100% ze verdéngen.

Säit 1974 hu mär e Reglement, mä de Problem ass nach ëmmer do. An dofir gëtt elo de Prinzip „gläich Paie fir Fra a Mann“ an d’Aarbechtsrecht ageschriwwen.

Bis haut huet e Kontrollmechanismus gefeelt. Dat ännert sech awer elo. An nei ass och, datt e Patron deen sech net drun hält, mat finanzielle Strofe muss rechnen.

Verbesserunge bei der Gläichstellung vu Fra a Mann wierkt sech net nëmme positiv op d’Ekonomie mä och op déi ganz Gesellschaft aus. Zemools ongerecht Léin spéider och zu ongerechte Pensioune féieren. Suerge mär dofir, datt Fraen net vun engem “Gender Pay Gap” herno an e “Gender Pension Gap falen”.

error: Content is protected !!