chamber-famill

3 octobre 2018
Image_famille

CSV wëll erëm eng Familljepolitik wéi Fréier

D’CSV wëllt, dass d’Familljen de „Choix » hunn, fir dass ee vun den Elteren doheem bei de Kanner bleift. Wien dat an der Reegel ass, schéngt kloer : meeschtens sinn et d’Fraen, déi ophale matschaffe fir sech ëm d’Kanner an de Stot ze këmmeren. D’CSV proposéiert dofir e.a. d’Allocation d’éducation nees an ze féieren an d’Babyjoren auszedehnen (dh méi Joren an der Pensiounskees unzerechen). […]
2 octobre 2018
RTL TR Wahlen 2018_2

RTL Table-ronde: Famill a Soziales

Proposen a kontrovers Iddien hunn ech mat KandidatInne vun anere Parteien diskutéiert. Mär war et wichteg ze ënnersträichen, datt mär eng modern Familljepolitik maachen: wou mär d’Konditioune fir Familljen verbesseren, fir béid Partner, zesummen, sech kënnen gutt ëm Kanner, Stot a Beruff ze këmmeren. Fra, Mann hautesdags wëllen aktiv sinn an si wëlle Kanner. Si wëllen sech net mussen decidéieren […]
17 octobre 2016
congeparent

Reform Congé parental

21 novembre 2015
famill

Reform vun de Familljeleeschtungen

error: Content is protected !!